Gwarancja

Gwarancja KKT KOLBE

W celu dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji w każdym przypadku wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu.
Udzielamy gwarancji na nasze urządzenia KKT KOLBE na następujących warunkach, niezależnie od zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy kupna wobec użytkownika końcowego:

Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia lub uszkodzonych części. Prawo do bezpłatnej wymiany przysługuje tylko w przypadku części, które wykazują wady materiałowe i wady obróbki. Wszelkie bezpośrednie koszty robocizny i materiałów poniesione w celu usunięcia tej wady zostaną poniesione. Dalsze roszczenia są wykluczone.

 • Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w dniu przekazania towaru, potwierdzonego fakturą lub dowodem dostawy. Począwszy od 13 miesiąca na kupującym spoczywa ciężar dowodu, że wada istniała już w momencie dostawy. Należy udowodnić, że urządzenie zostało prawidłowo podłączone przez specjalistę. Bez tego dowodu, KKT KOLBE może odrzucić gwarancję.
 • W ramach gwarancji, wszystkie wady funkcjonalne, które wynikają w sposób oczywisty z wad produkcyjnych lub materiałowych, pomimo prawidłowego podłączenia, właściwej obsługi i przestrzegania obowiązujących instrukcji montażu i obsługi KKT KOLBE, będą usuwane przez nasz dział obsługi klienta. Uszkodzenia emalii i lakieru są objęte niniejszą gwarancją fabryczną tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone w ciągu 1 tygodnia od przekazania urządzenia KKT KOLBE.
 • Szkody transportowe należy reklamować u przewoźnika zgodnie z jego warunkami. Zmontowane towary uważa się za przyjęte w stanie idealnym. Uszkodzenia i wady optyczne nie mogą być kwestionowane po montażu.
 • Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu na urządzenie lub na nowo zainstalowane części poprzez skorzystanie z gwarancji. Wymienione części stają się naszą własnością.
 • KKT KOLBE decyduje według własnego uznania o miejscu, rodzaju i zakresie naprawy lub o wymianie urządzenia. O ile nie uzgodniono inaczej, należy powiadomić nasze centrum obsługi klienta. Naprawa będzie wykonywana wyłącznie w naszym warsztacie obsługi klienta.
  W ciągu pierwszych 12 miesięcy KKT KOLBE ponosi koszty zwrotu, naprawy i przesyłki zwrotnej. Koszty montażu zostaną pokryte do kwoty 49 €, koszty odbiegające od tej kwoty muszą być wcześniej zatwierdzone. Począwszy od 13. miesiąca jest to uzależnione od decyzji KKT KOLBE.
 • Części zamienne niezbędne do wykonania naprawy oraz poniesiony czas pracy nie podlegają opłacie.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia i wady urządzeń i ich części spowodowane przez:
  • Zewnętrzne oddziaływania chemiczne lub fizyczne podczas transportu, magazynowania, montażu i użytkowania (np. uszkodzenia spowodowane gaszeniem wodą, przelewaniem się żywności, kondensacją, przegrzaniem). Pęknięcia włoskowate części emaliowanych lub glazurowanych nie stanowią wady jakościowej.
  • Nieprawidłowa lub niewłaściwa obsługa / podłączenie i wynikające z tego zwarcie lub obciążenie. Nieprawidłowy przekrój rury wydechowej.
  • Nieprzestrzeganie naszej instrukcji montażu i obsługi, obowiązujących ogólnych przepisów budowlanych oraz lokalnych przepisów właściwych urzędów, zakładów energetycznych.
  • Nietypowe wahania napięcia w stosunku do napięcia znamionowego dla urządzeń elektrycznych.
  • Nieprawidłowa eksploatacja i przeciążenie, które prowadzą do przegrzania urządzenia, nieprawidłowa obsługa, niedostateczna pielęgnacja, niedostateczne czyszczenie urządzenia lub jego części; stosowanie nieodpowiednich środków czyszczących (patrz instrukcja obsługi).
  • Tworzenie się rdzy we wnętrzu urządzenia (np. z powodu przechowywania żywności w piekarniku) na skutek wilgoci.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez urządzenia.
  Obejmuje to również zabrudzenia pomieszczeń spowodowane produktami rozkładu organicznych składników pyłu, których produkty pirolizy mogą osadzać się w postaci ciemnej powłoki na tapetach, meblach, tekstyliach i częściach piekarników.

Jeżeli usunięcie usterki nie jest objęte naszą gwarancją, wówczas klient końcowy musi pokryć koszty wizyty montera i naprawy.

KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG udziela gwarancji na swoje produkty tylko na terenie Unii Europejskiej. W innych krajach prosimy o kontakt ze sprzedawcą.