AGB

Regulamin sklepu

1. Zakres obowiązywania regulaminu

Regulamin obowiązuje dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Oferta sklepu internetowego przeznaczona jest dla Konsumentów.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Zawarcie umowy

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG.

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży. W celu zawarcia umowy należy dodać wybrane produkty do koszyka zakupowego i złożyć zamówienie. Koszyk zakupowy i wprowadzane w formularzach dane można modyfikować przed złożeniem zamówienia, korzystając w tym celu z dostępnych funkcjonalności i wskazówek ukazujących się w trakcie procesu składania zamówienia.

Umowa zostaje zawarta z chwilą kliknięcie przez Państwa w przycisk finalizujący zamówienie w naszym sklepie. Sfinalizowanie zamówienia oznacza przyjęcie przez Państwa naszej oferty i dokonanie zakupu towarów znajdujących się w koszyku zakupowym. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy.

3. Język i zasady utrwalania umowy

Umowę sprzedaży można zawrzeć w języku polskim, angielskim

Zachowujemy treść umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasz Regulamin.

4. Dostawa produktów

Do podanych cen produktów mogą być jeszcze dodatkowo doliczane koszty przesyłki. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych kosztów przesyłki znajdą Państwo w poszczególnych ofertach na stronie sklepu.

Zasadniczo istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionych produktów pod adresem: KKT KOLBE Küchentechnik GmbH & Co. KG, Ohmstraße 17, 96175 Pettstadt, Deutschland w godzinach Mo - Fr 10.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 - 17.30 Uhr.

Nie wysyłamy produktów do paczkomatów.

5. Zapłata

W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Płatność z góry przelewem bankowym
W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym prześlemy Państwu osobnym e-mailem dane naszego konta bankowego i po otrzymaniu płatności wyślemy zamówione produkty.

Polecenie zapłaty za pośrednictwem BillPay

Po pomyślnej weryfikacji adresu i zdolności kredytowej odbywającej się w ramach składania zamówienia wraz z sfinalizowaniem zamówienia udzielają Państwo wobec usługodawcy płatności online BillPay zgody na obciążenie Państwa rachunku zapłatą za zamówienie, a my cedujemy na BillPay nasze roszczenie dotyczące zapłaty. BillPay poinformuje Państwa w osobnym zawiadomieniu o dacie obciążenia Państwa konta (tzw. prenotyfikacja). Na podstawie udzielonej zgody na obciążenie konta, BillPay wzywa następnie Państwa bank do przeprowadzenia transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza odbywa się automatycznie, a Państwa konto zostaje obciążone. Obciążenie konta następuje przed wysyłką towaru. W zakresie realizacji płatności za pośrednictwem BillPay obowiązują w uzupełnieniu do naszego Regulaminu – Ogólne Warunki Handlowe oraz postanowienia dot. ochrony danych osobowych serwisu BillPay. Dalsze informacje oraz pełną treść Ogólnych Warunków Handlowych serwisu BillPay znajdą Państwo na stronie: https://www.billpay.de/agb/.

PayPal
W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową usługodawcy płatności online PayPal. W celu dokonania zapłaty za zamówienie za pomocą serwisu PayPal muszą być Państwo w nim zarejestrowani lub dokonać takiej rejestracji oraz następnie zatwierdzić polecenie wykonania płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji.
Bezpośrednio po tym PayPal przeprowadza w sposób automatyczny transakcje płatniczą. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

PayPal Plus
W ramach systemu płatności online PayPal Plus oferujemy różne metody płatności udostępniane przez PayPal Services. W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową PayPal, gdzie mogą Państwo podać swoje dane dotyczące płatności oraz zatwierdzić polecenie realizacji zapłaty za pośrednictwem serwisu PayPal.

Jeżeli jako formę płatności wybrali Państwo zapłatę za pośrednictwem PayPal, w celu dokonania zapłaty za zamówienie muszą być Państwo zarejestrowani w tym serwisie lub dokonać takiej rejestracji, a następnie zalogować się za pomocą swoich danych dostępowych. PayPal dokonuje transakcji płatniczej automatycznie, bezpośrednio po zatwierdzeniu przez Państwa realizacji płatności. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Amazon Pay
W trakcie składania zamówienia (jeszcze przed ukończeniem procesu zamówienia w naszym sklepie internetowym) zostaną Państwo przekierowani na stronę usługodawcy Amazon. Aby zrealizować zamówienie za pośrednictwem Amazon i zapłacić kwotę rachunku, muszą być Państwo zarejestrowani w serwisie Amazon lub dokonać takiej rejestracji i dokonać autoryzacji swoimi danymi dostępu. Mogą Państwo wybrać adres dostawy i formę płatności zapisane w Państwa koncie Amazon oraz zatwierdzić polecenie dokonania płatności. Następnie zostaną Państwo przekierowani z powrotem na stronę naszego sklepu internetowego, aby zakończyć proces składania zamówienia.
Bezpośrednio po złożeniu zamówienia zwracamy się do Amazon z żądaniem przeprowadzenia transakcji płatniczej. Amazon automatycznie dokonuje transakcji płatniczej. Dalsze wskazówki otrzymają Państwo w trakcie składania zamówienia.

Zakup na rachunek z odroczonym terminem płatności za pośrednictwem BillPay

Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem usługodawcy internetowego BillPay nie muszą się Państwo rejestrować w serwisie BillPay. Po pomyślnym zweryfikowaniu adresu i zdolności płatniczej w ramach procesu zamówienia oraz złożeniu zamówienia dokonujemy cesji naszych należności na rzecz BillPay. Mogą Państwo wtedy dokonać płatności wyłącznie na rzecz BillPay, zwalniając się tym samym z długu. W zakresie realizacji płatności za pośrednictwem BillPay obowiązują w uzupełnieniu do naszego Regulaminu – Ogólne Warunki Handlowe oraz polityka prywatności serwisu BillPay. Dalsze informacje oraz pełną treść OWH firmy BillPay znajdą Państwo na niniejszej stronie.

Płatność przy odbiorze osobistym
Płatności za zamówienie dokonują Państwo u doręczyciela przesyłki podczas osobistego odbioru towaru.

6. Zastrzeżenie własności rzeczy

Rrzecz pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedaży.

7. Szkody powstałe podczas transportu

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela przesyłki oraz kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

8. Rękojmia i gwarancje

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć rzeczy wolne od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (tzw. rękojmia za wady). Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

Reklamacje można składać:
• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sdf
• na piśmie na adres: sdf, sdf, sdf, Niemcy

Informacje dotyczące ewentualnych dodatkowych gwarancji (niezależnych od Państwa uprawnień z ustawowej rękojmi) oraz ich szczegółowe warunki są dołączane do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Nasz serwis obsługi klientów jest do Państwa dyspozycji: Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen werktags von 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr per E-Mail unter info@kkt-kolbe.pl oder Direktchat..

9. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Odpowiadamy bez ograniczeń za szkody spowodowane przez nas lub naszych przedstawicieli prawnych w przypadku:

• uszkodzenia ciała, szkody na zdrowiu i życiu
• naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
• naruszenia ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
• szkód poniesionych przez konsumenta
• gdy w danym zakresie obowiązuje ustawa o odpowiedzialności za produkty niebezpieczne.

W przypadku gdy w wyniku lekkiego niedbalstwa dojdzie do naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy i których dotrzymania strona umowy może się spodziewać (tzw. obowiązki zasadnicze), nasza odpowiedzialność cywilnoprawna ograniczona jest do bezpośrednich szkód, przewidywalnych w chwili zawarcia umowy, których wystąpienia można się zwykle spodziewać. W pozostałych przypadkach, roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod niniejszym adresem. Nie jesteśmy zobowiązani i nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w pozasądowym postępowaniu rozwiązywania sporów przed arbitrażem mediacyjnym dla konsumentów.

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter in Kooperation mit FÖHLISCH Rechtsanwälte.